Uncategorized

***ดอกลำดวน••ดอกไม้สัญลักษณ์แทนวันผู้สูงอายุแห่งชาติ***

***ดอกลำดวน••ดอกไม้สัญลักษณ์แทนวันผู้สูงอายุแห่งชาติ***
•••เหตุผลที่เลือกดอกลำดวนเนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทาน
เป็นพืชยืนต้นที่มีอยู่มากในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ให้ความร่มเย็น ลำต้นมีอายุยืน มีใบเขียวตลอดปี ดอกมีสีเหลืองนวล กลิ่นหอมเย็นแบบกรุ่นๆ มีความหมายถึงความสดชื่น กลีบดอกหนาทึบและแข็งแรงไม่ร่วงง่าย
เปรียบเหมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณธรรม คุณงามความดีให้กับลูกหลาน
ไว้เป็นแบบอย่างสืบไป
•••ดอกลำดวนป็นดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ