Uncategorized

พะเยา ข่วงผญ๋า ภูมิปัญญาล้านนาคนเฒ่า

พะเยา ข่วงผญ๋า ภูมิปัญญาล้านนาคนเฒ่า

วันที่14 สค 61 โรงเรียนผู้สูงอายุวัดพระธาตุจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม ข่วงผญ๋า ภูมิปัญญาล้านนาคนเฒ่า เพื่อให้ผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้สะสมมาเป็นเวลานาน ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง และตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน

การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร อาหาร ขนมพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ เครื่องจักสาน การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาต่างๆทั้งการทำบายศรี ประเพณีสืบชะตา ที่เกิดจากผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงาน “ข่วงผญ๋า ภูมิปัญญาล้านนาคนเฒ่า” ที่ทางโรงเรียนผู้สูงอายุวัดพระธาตุจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับการให้บริการสุขภาวะของผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้สะสมมาเป็นเวลานาน ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง และตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน

โดยกิจกรรม ได้จัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชุมชนของชาวบ้าน ทั้งประเพณีสืบชะตา การทำบายศรีสู่ขวัญ การแสดงศิลปวัฒนธรรมทั้งทางด้านดนตรีพื้นเมือง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร อาหาร ขนมโบราณ ที่เกิดจากกลุ่มผู้สูงอายุ รวมตัวกันทำขึ้น ซึ่งสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุในการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ