Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ล.พ., สนง.พาณิชย์ จว.ล.พ., ภ.จว.ล.พ., สนง.เกษตรและสหกรณ์ จว.ล.พ., สนง.จว.ล.พ., สนง.สหกรณ์ จว.ล.พ., สนง.เกษตร จว.ล.พ., สนง.อุตสาหกรรม จว.ล.พ., ปชส.จว.ล.พ., สภาเกษตรกร จว.ล.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด (คพจ.) ครั้งที่ 5/2561

เมื่อ 14 ก.ย.61, 1030 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ล.พ., สนง.พาณิชย์ จว.ล.พ., ภ.จว.ล.พ., สนง.เกษตรและสหกรณ์ จว.ล.พ., สนง.จว.ล.พ., สนง.สหกรณ์ จว.ล.พ., สนง.เกษตร จว.ล.พ., สนง.อุตสาหกรรม จว.ล.พ., ปชส.จว.ล.พ., สภาเกษตรกร จว.ล.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด (คพจ.) ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลาง จว.ล.พ. ต.ในเมือง อ.เมือง จว.ล.พ. โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รอง ผวจ.ล.พ. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 35 คน