Uncategorized ข่าว ยโสธร ข่าวการศึกษาและไอที

อำเภอกุดชุมจัดพิธีมอบชุดจิตอาสา ๙๐๔ วปร”

“อำเภอกุดชุมจัดพิธีมอบชุดจิตอาสา ๙๐๔ วปร”

ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในพิธีมอบชุดจิตอาสา๙๐๔ วปร.ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ สำหรับการมอบชุดจิตอาสาครั้งนี้เป็นการมอบให้กับประชาชนผู้มีจิตอาสาที่สมัครในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

อำเภอกุดชุมเปิดรับสมัครจิตอาสา๙๐๔ วปร..ในช่วงวันที่ ๑-๑๐ ของทุกเดือนเพื่อให้ประชาชนที่มีความเสียสละอยากช่วยเหลือสังคมส่วนรวม ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่มีขึ้นในท้องถิ่นพร้อมสร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้น พร้อมมีการปฏิญาณตนเป็นคนดีรู้จักเสียสละด้วยจิตอาสา นายอำเภอยังได้พบปะพูดคุยทำความเข้าใจกับจิตอาสาในการสวมใส่ชุดอาสาในการทำงานว่างานประเภทไหนสามารถใส่ชุดจิตอาสา งานประเภทใดไม่สมควรสวมใส่ชุดจิตอาสา เพื่อให้เกิดเหมาะสมและสมพระเกียรติ มีจิตอาสาเข้ารับสิ่งของชุดจิตอาสาพระราชทานจำนวน ๑๑๖ คน

///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร ภาพ-ข่าว