ร้อย รส.ที่ 1 นฝ.ศฝ.นศท.มทบ.33 (อ.กัลยาณิวัฒนา) กล.รส.จว.ชม.ได้ร่วมกับ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จัดกิจกรรม ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่


เมื่อ 141300 ธ.ค.61 ร้อย รส.ที่ 1 นฝ.ศฝ.นศท.มทบ.33 (อ.กัลยาณิวัฒนา) กล.รส.จว.ชม.ได้ร่วมกับ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จัดกิจกรรม ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่
ณ​ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านสันม่วง ม.2 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม​ ประมาณ 45 คน ได้รับความร่วมมือในการดำเนินการจัดกิจกรรม และได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่อง ต้องการเครื่องนุ่งห่มและ การปรับปรุงถนนเข้าหมู่บ้าน
ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย