ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

เปิดงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดดารุตตั๊กวา และงานประจำปี เมาลิดินนบีมูฮัมหมัด ครั้งที่ 3

 

15 เมษายน 2567 ณ มัสยิดดารุตตั๊กวา ปากน้ำ ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ดร.ไชยันต์ ลิหมัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด ประธานในพิธี เปิดงาน “รวมน้ำใจสู่มัสยิดดารุตตั๊กวาและงานประจำปี เมาลิดินนบีมูฮัมหมัด ครั้งที่ 3” ร่วมดื่มน้ำชาการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดฯและการจัดการศึกษาของศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด

ดร.ไชยันต์ ลิหมัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า  งานของพี่น้องของมุสลิม ชุมชนบ้านท่าทองใหม่ ที่จัดขึ้น เป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอิสลามให้คงอยู่สืบไป เป็นการปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชน รักและหวงแหนในศาสนา ตลอดจนปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีแก่ชุมชน และสร้างสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในหมู่คณะ ตลอดจนการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งยังส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมได้นำหลักธรรมคำสอนที่ดีงามมาใช้ในชีวิตประจำวันอีก” ดร.ไชยันต์  กล่าว

ปุญญิศา สุวรรณ  รายงาน