ข่าว ยโสธร

“ยโสธร เปิดโครงการอบรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

“ยโสธร เปิดโครงการอบรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”
ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม 15 พฤษภาคม 62 เวลา09.00 น.นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
นายสราวุฒิ ทำทอง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครองกล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ต่างประกอบคุณงามความดี สร้างคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างมากมาย ประเทศจึงมีความเจริญก้าวหน้าและสงบสุขร่มเย็น

สถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นสถาบันหลักที่ประชาชนชาวไทยให้ความเคารพศรัทธาและเทิดทูนสูงสุดยิ่งชีพตลอดมา และเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างจิตสำนึกในหมู่ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ให้เกิดความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ อำเภอกุดชุมจึงได้จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกกลุ่มองค์กรในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง มีการเผยแพร่คุณงามความดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนนำเรื่องปกป้องสถาบันสำคัญของชาติมาแจ้งในที่ประชุมอำเภอเป็นประจำ โดยสอดแทรกพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เกิดการรับรู้และตระหนักถึงความยากลำบากในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 70 ปี และหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว สมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้สืบสานพระราชปณิธานหลักการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย และความเจริญมั่นคงของชาติไทยสืบต่อมา
ในการจัดงานครั้งนี้ วัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกในความสำคัญยิ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ฯลฯ และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักและน้อมรำลึกถึง เพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่คู่กับชาติไทยสืบไป เพื่อน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในพื้นที่ เพื่อเป็นพลังแผ่นดินในการพัฒนาสังคมประเทศชาติ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น220

คน///พลากร แก้วขว้ญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รางาน