Uncategorized

ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 12 เปิดโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม “เพิ่มมูลค่าขยะในชุมชนบ้านบาลา” อ.แว้ง จ.นราธิวาส

ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 12 เปิดโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม “เพิ่มมูลค่าขยะในชุมชนบ้านบาลา” อ.แว้ง จ.นราธิวาส

ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านบาลา-ฮาลา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม “เพิ่มมูลค่าขยะในชุมชนบ้านบาลา” โดยมี นางจินตนา เลาะนะ ผอ.รพ.โล๊ะจูด กล่าวรายงาน ซึ่งมีนายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ผู้บริหารสาธารณสุข นางนพวรรณ ทิมขำ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส อดุลย์ มูซอ สาธารณสุขอำเภอแว้ง นายชยุตม์ ชูดวง ปลัดอาวุโส อ.แว้ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน แกนนำสตรี อสม. และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสามารถ การคัดแยกและการจัดการขยะในชุมชน โดยมีการจัดนิทรรศการและบริการให้ความรู้เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพื้นที่อื่น เช่น การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพชีวภาพ ทำกระเป๋าลดโลกร้อน สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก กระดาษ และเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ โดยมีการสาธิตให้ครัวเรือนได้ขยายผล และเป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807