Uncategorized

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษเปิด“ศูนย์ฝึกสัญจร”“พนม ธานี เจริญ ศรี โสธร นคร มุกดา ” ในโครงการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษเปิด“ศูนย์ฝึกสัญจร”“พนม ธานี เจริญ ศรี โสธร นคร มุกดา ” ในโครงการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ นายเรืองสิทธิ์ อนุชิตวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิด“ศูนย์ฝึกสัญจร”“พนม ธานี เจริญ ศรี โสธร นคร มุกดา ” ในโครงการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ โดยมีนางสาวฤทัยรัตน์ ทองเมือง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต5 จังหวัดอุบลราชธานี นำทีมคณะวิทยากรประกอบด้วย นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดศรีสะเกษแผนกเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ที่ปรึกษากรรมการสงเคราะห์ฯและผู้ทรงคุณวุฒิของสถานพินิจเด็กและเยาวชนศรีสะเกษ เครือข่ายด้านการประกอบอาชีพ และคณะผู้พิพากษาสมทบ พร้อมทั้งผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่จากสถานพินิจและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษจำนวน 14 คนโดยมีผู้ปกครองของเยาวชนมาร่วมฟังด้วย
นายเรืองสิทธิ์ อนุชิตวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชน ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกเมื่อได้รับการปล่อยตัวนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำร่วมกันมี 5 เรื่อง คือเรื่องการมีการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่ถนัด เรื่องของการมี ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย การคบเพื่อนที่ดีเพื่อที่จะไม่ชักนำไปสู่ปัญหา การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่น การมีความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนใกล้บ้าน จึงอยากฝากให้เยาวชนที่มาในวันนี้ได้ปฎิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดี ไม่หวนกลับไปทำผิดซ้ำ
ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ที่ปรึกษากรรมการสงเคราะห์ฯและผู้ทรงคุณวุฒิของสถานพินิจเด็กและเยาวชนศรีสะเกษ กล่าวว่า ส่วนมากปัญหาที่พบในเด็กและเยาวชนที่ต้องเข้าไปบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ที่ศูนย์ฝึกฯ มาจากการคบเพื่อนที่มีปัญหา มาจากปัญหาการเงิน ปัญหาครอบครัว เด็กจะขาดความยั้งคิด หุนหันพลันแล่น เมื่อเครียดก็เข้าสู่พฤติกรรมเสี่ยง ผู้ใหญ่ใจดีอย่างพวกเราทุกคนจึงต้องช่วยกันคืนเด็กสู่สังคม ให้เยาวชนมีภูมคุ้มกันสามารถไปเผชิญโลกภายนอก โดยสอนเขาให้มีทักษะชีวิต จุดประกายความคิดให้เด็กอยากเรียน แนะนำอาชีพที่เหมาะสมให้ เพื่อให้เขามีต้นทุน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ต่อไป

**********
บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ