Uncategorized

ร้อยเอ็ด… มุกดาหารดึงสื่อมวลชนดูงานเร่ง PR กลุ่มจังหวัดสนุกลุ้นเศรษฐกิจโตต่อเนื่อง

ร้อยเอ็ด…
มุกดาหารดึงสื่อมวลชนดูงานเร่ง PR กลุ่มจังหวัดสนุกลุ้นเศรษฐกิจโตต่อเนื่อง


วันนี้ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น ณ.ห้องประชุมช้างน้าว โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทลอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ท่านดร.ไพฑูรย์รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมและนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงานศักยภาพด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกลุ่มจังหวัดสนุกเพื่อประชาสัมพันธ ์และ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมต่อไป โดยมีพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุม

สำหรับจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาชนลาวมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้น 53 ตำบลประชากรประมาณ 350,000 คนประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสินค้าเกษตรหลักได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราและอ้อยและจากศักยภาพด้านทำเลที่ตั้งได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดเป็น”เมืองการค้าการเกษตรการท่องเที่ยวชายโขงเชื่อมโยงอาเซียน”คือมีทำเลที่ตั้งอยู่บนตรงกลางซึ่งระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก (East-West Corridor. =Ewec ) ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเชื่อม EWEC กับ EEC. และจีนตอนใต้


ปัจจุบันมุกดาหารได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกมิติทั้งด้านการค้ามีมูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหารปี 2560 เกือบ 2 แสนล้านบาทในปี 2561 นะ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 9 เดือนมีมูลค่า 1.6 แสนล้านบาทคาดว่าจะเกิน 200 ล้านบาทแน่นอนและตลาดอินโดจีนซึ่งขณะนี้ได้รับงบประมาณ 165 ล้านบาทในการปรับปรุงอยู่ในระหว่างการดำเนินงานคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 ปีทางด้านการท่องเที่ยวมีแลนด์มาร์คที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีองค์พญานาคอนันตนาคราชที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 มีพระยาศรีภุชงค์มุกดานาคราชที่แก่งกระเบาอำเภอหว้านใหญ่และองค์พญาสีมุกดามหามุณีลปานนาคราชที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์อำเภอเมืองมุกดาหาร

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน