Uncategorized

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) กรณีการค้นหา กู้ภัย และช่วยเหลือผู้สูญหายบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอัมรินทร์ โรงแรม เอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร : พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) กรณีการค้นหา กู้ภัย และช่วยเหลือผู้สูญหายบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย”

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับฟังผลการถอดบทเรียน และมอบนโยบายแนวทางการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเสนอผลการถอดบทเรียน และมีปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดจากทั่วประเทศ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยรอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท) และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมด้วย


สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี