รองแง็งศิลปะพื้นบ้าน การจัดกิจกรรม เข้าค่าย บุหงาอันดามันกระบี่


รองแง็งศิลปะพื้นบ้าน การจัดกิจกรรม เข้าค่าย บุหงาอันดามันกระบี่

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม อ. คลองท่อม จ. กระบี่ โดยมี นาย พิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน นาง ธนาพร จุลโลบล รวมถึงคณะครูและนักเรียน ได้มีการจัดกิจกรรม การเข้าค่าย บุหงาอันดามันรองเง็งกระบี่ โดยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของการจัดหลักสูตรท้องถิ่น โรงอนุบาลคลองท่อมจึงมีความสนใจที่จะสร้างหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อเป็นการอนุรักษ์การเต้นรองเง็งกระบี่ โดยการนำเอาการแสดง รองเง็งกระบี่ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในการจัดการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา และมีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของการเต้นรองเง็งกระบี่ โดยมมีภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นวิทยากรท้องถิ่น และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ภายในงานมีบรรยากาศกิจกรรมมากมาย รวมถึงการแสดงของนักเรียนซึ่ง กิจกรรมในครั้งมีการจัดการแสดง ตั้งแต่วันที่ 27-31 กรกฏาคม และมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 95 คน และโรงเรียนผู้สูงอายุมาเข้าร่วมอีกด้วย นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ได้กล่าว ปัจจุบัน รองเร็งกระบี่ ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นและภาคใต้ ได้เริ่มสูญหาย ดังนั้น ขอให้เยาวชนรุ่นหลังร่วมกันสืบสานศิลปะรองเง็งกระบี่ ให้คงไว้ให้ลูกหลานสืบไป

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน