Reporter&Thai Army

อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ใส่ทรายอะเบทในน้ำและคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง พร้อมทั้งฉีดพ่นยากำจัดยุงลายภายในหมู่บ้าน

อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ใส่ทรายอะเบทในน้ำและคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง พร้อมทั้งฉีดพ่นยากำจัดยุงลายภายในหมู่บ้าน

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ใส่ทรายอะเบทในน้ำ และคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง!รวมทั้งฉีดพ่นยากำจัดยุงลายภายในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ตำบลดงประคำ

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุข จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หมู่ที่ 1 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ใส่ทรายอะเบทในน้ำและคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง และฉีดพ่นยากำจัดยุงลายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ทำให้บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลดงประคำ มีความสะอาดเรียบร้อย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่คนในหมู่บ้าน