นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย


16 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล อนุกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการให้เช่าที่พักประเภทต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้สะท้อนภาพรวมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้ที่ประชุมทราบ โดยกล่าวว่าเพชรบุรีถือเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศหลายแห่ง อาทิ ชายหาดชะอำ เขื่อนแก่งกระจาน โครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ส่งผลให้มีผู้ประกอบกิจการโรงแรม ที่พักหลากหลายประเภท มาลงทุนทำธุรกิจเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดเพชรบุรี

ด้านนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่าปัญหาที่เกิดจากการประกอบกิจการให้เช่าที่พักประเภทต่างๆ ที่พบในจังหวัดเพชรบุรี แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านผังเมือง/ด้านการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร/ด้านการขอใช้ที่ดินผิดประเภท/ด้านความปลอดภัยของอาคารที่ขอใช้ ไม่มีความมั่นคง แข็งแรง/และด้านกฎหมาย ซึ่งผู้ประกอบการบางรายยังไม่ทราบ โดยผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินการก่อสร้างที่พักไม่ถูกกฎหมาย พบว่ารัฐต้องสูญเสียรายได้จากการเก็บค่าภาษีและค่าธรรมเนียม ขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่ดำเนินการจดทะเบียน และได้รับใบอนุญาตถูกต้อง มีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบบุคคลที่เข้าพักได้ นอกจากนี้ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว และสื่อมวลชน ไม่ควรให้การสนับสนุน หรือทำการประชาสัมพันธ์ให้กับที่พัก ที่ไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมาธิการ ได้ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารภายในจังหวัดเพรบุรี เข้มงวดกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อคัดกรองไม่ให้มีผู้ประกอบกิจการธุรกิจให้เช่าที่พักแบบผิดกฎหมาย โดยทางคณะอนุกรรมาธิการจะรวบรวมประเด็นปัญหา และนำข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี มาประกอบการพิจารณาจัดทำรายงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน ก่อนส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน