ข่าวรัฐสภา

อาคารรัฐสภา 1 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560”

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.15 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” ในกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของสื่อมวลชน จัดโดย สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ประจำรัฐสภา นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สื่อมวลชนทราบถึงบทบาทของสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันนิติบัญญัติและสื่อมวลชน ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน