นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ZERO WASTE THAILAND ขยะเหลือศูนย์เป็นจริงได้ ไม่ใช่แค่ฝัน” ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยมี ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานการเปิดงาน


นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ZERO WASTE THAILAND ขยะเหลือศูนย์เป็นจริงได้ ไม่ใช่แค่ฝัน” ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยมี ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานการเปิดงาน

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี ประธานคณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อม, คุณถาวร จองส่างปัน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่โจ้, คุณ ภควรรณ แสงศรี นักวิชาการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, คุณจำเนียน พรหมกันธา ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อำเภอดอยสะเก็ด เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการปัญหาขยะ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ รวมทั้งผู้สนใจจากภาคส่วนต่างๆ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกปี

สำหรับประเทศไทยพบว่า ปี 2560 มีปริมาณการเกิดขยะรวมกันทั้งประเทศ 27.40 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มี 27.06 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 1.26 หรือ 120,000 ตัน โดยปริมาณขยะทั้งหมด เทียบเท่าตึกใบหยก 2 จำนวน 140 ตึก คิดเป็นประมาณ 75,068 ตันต่อวัน เฉลี่ยเป็นปริมาณขยะ 1.17 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ยังไม่รวมขยะตกค้างสะสมที่เพิ่มขึ้นทุกปีไม่ต่ำกว่าปีละ 10 ล้านตัน

และยิ่งไปกว่านั้น ยังพบว่า ขยะที่มีปริมาณมหาศาลในประเทศไทย ถูกกำจัดด้วยกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง จึงนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพ ปัญหาเศรษฐกิจ และที่สำคัญ คื่อปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม
ทางสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาในเรื่องขยะดังกล่าว ดังนั้น ในภาคการศึกษา 2561 นี้ ทางสาขาวิชาฯ จึงได้มอบหมายให้นักศึกษาในรายวิชาต่างๆ ได้ลงพื้นที่ภายในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาขยะ รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการขยะ ซึ่งได้มีการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง มาจนถึงในรายวิชาสัมมนาการบริหารราชการไทย ที่ได้เชิญท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญหาและการบริหารจัดการขยะมาร่วมให้ความรู้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและองค์ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง โดยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะเป็นหน่วยเล็กๆที่เป็นพลังสำคัญ ในการริเริ่มให้ ZERO WASTE เป็นจริงได้ ไม่ใช่แค่ฝัน