Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ. วีรยุทธ กวยะปาณิก รองผอ.รมน. จังหวัด ก.พ.(ท) ได้รับมอบหมายจากผวจ.ก.พ./ผอ.รมน.จังหวัดก.พ.ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างสมาคมชาวไร่อ้อยกับโรงงานน้ำตาลกำแพงเพชร

1.กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. ขอรายงานผลการปฏิบัติ เมื่อ161400 ม.ค.62 โดย พ.อ. วีรยุทธ กวยะปาณิก รองผอ.รมน. จังหวัด ก.พ.(ท) ได้รับมอบหมายจากผวจ.ก.พ./ผอ.รมน.จังหวัดก.พ.ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างสมาคมชาวไร่อ้อยกับโรงงานน้ำตาลกำแพงเพชร โดยมี กกล.รส.จว.ก.พ.,ที่ทำการปกครองอ.เมืองฯ, ศูนย์ดำรงธรรมฯ,ตร.ภ.จว.ก.พ.,ตร.สภ.เมืองฯ,ขนส่งจว.ก.พ.,สมาคมชาวไร่อ้อยฯ,ผู้จัดการโรงงานน้ำตาลกำแพงเพชร,สื่อมวลชนฯ เข้าร่วมประชุมหาทางออกในครั้งนี้ โดยมีข้อ
เรืยกร้องของสมาคมชาวไร่อ้อยฯ2ประเด็นดังนี้
1.1 ปัญหาการจัดคิวรถในการส่งอ้อยของโรงงาน
1.2 ปัญหาการบรรทุก อ้อยที่มีความสูงเกินกว่าที่กำหนดและการหลบเลี่ยงของรถบรรทุกที่ไม่วิ่งเข้าคานวัดระดับของโรงงาน(สำหรับรถบรรทุกฯบางคัน)
2.สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาและหนปฏิบัติดังนี้
2.1 ให้โรงงานจัดคิวต่อแถวของรถบรรทุกอ้อยที่เข้ามาส่ง และห้ามมิให้มีคิววน และคิวผีอย่างเด็ดขาด
3.2 โรงงานและสมาคมร่วมมือกันในการกวดขันมิให้มีการบรรทุกที่มีความสูงเกินกว่าที่กำหนดและรถทุกคันจะต้องผ่านคานวัดระดับของโรงงาน และให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาทั้งต้นทางและปลายทาง
4. สำหรับการประชุมหาทางออกทั้งสองฝ่ายต่างตกลงกันได้ด้วยดีและเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ