Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

อบจ.เพชรบูรณ์ จัดโรงการอบรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมแก่นักเรียน

อบจ.เพชรบูรณ์ จัดโรงการอบรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมแก่นักเรียน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายคณีธิป บุญยเกตุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “โครงการฝึกอบรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม” แก่นักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี มีดร.นันท์นภัส บุญยอด รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ

กล่าวรายงาน และมีนายเอนก นาควิจิตร เลขานุการนายก อบจ.เพชรบูรณ์ นางชุติมา ป้องกัน หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทนหน.สำนักงานปลัด อบจ.พช หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนผู้ปกครอง แกนนำชุมชน และคณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติ จากนายธีระพงษ์ ดิษฐ์รอด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นวิทยากรบรรยาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และรู้จักหน้าที่ความ รับผิดชอบ การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และทักษะในการป้องกันตัวเอง ทักษะการคิด การวิเคราะห์ ทักษะการต่อรอง ทักษะปฎิเสธ และมีความมั่นใจในตัวเอง.

ข่าว – ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์