ข่าว ยโสธร

“วิทยาลับชุมชนยโสธร จัดกิจกรรมทำความดีวันเข้าพรรษา”

“วิทยาลับชุมชนยโสธร จัดกิจกรรมทำความดีวันเข้าพรรษา”

ที่วัดไทยเจริญ (ภูกอย) ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 17 กรกฎาคม 2562 เวลา09.30น.ดต.ดร.เกรียงไกร บุญประจง หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอำเภอไทยเจริญ (วิทยาลัยชุมชนยโสธร) และนางกัญจน์รัชต์ พิมพ์จำปา ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา พร้อมนายพลากร แก้วขวัญข้า กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร(กรรมการตัวแทนศิษย์เก่า) นำคณะครู อาจารย์ อาจารย์พิเศษ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคํญทางศาสนาวันเข้าพรรษา

โดยมีการจัดกิจกรรมในส่วนของหน่วยจัดการศึกษา อำเภอทรายมูล อำเภอกุดชุม อำเภอไทยเจริญ นำครู อาจารย์ และนักศึกษาทำความสะอาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลของนักศึกษาจิตอาสาในบริเวณศาสนสถาน วิหาร ลานเจดีย์ ตามสถานที บริเวณทั่วไปของวัดพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันบริจาคจตุปัจจัยและจัดหาเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนเพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์ในการจำพรรษา3เดือนได้ใช้่เพื่อเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มตามสมัยพุทธกาลที่กำหนดไว้ในวินัยบัญญัติที่กำหนดให้พระสงฆ์อยู่ประจำที่เป็นเวลา1ไตรมาส หรือ3 เดือน นอกจากนี้ที่วัดไทยเจริญอำเภอไทยเจริญ ยังจัดให้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญพระครูศรีธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไทยเจริญ (เจ้าอาวาสวัดไทยเจริญ) ด้วยเพื่อความเป็นศิริมงคลกับชีวิตของตนเองและครอบครัว คิดดี ทำดี คุณความดีก็ส่งเสริมบารมี ให้เกิดสุข (วิทยาลัยชุมชน สร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้)

///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน