Uncategorized

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี “ ไทยนิยม ยั่งยืน “

อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
“ ไทยนิยม ยั่งยืน “
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561
เวลา 13.00 น.
นายวัชรเดช เกียรติชานน
นายอำเภอบางกรวย
ออกตรวจเร่งรัดติดตามการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน “ (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ของอำเภอบางกรวย ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย หมู่ที่ 1 ตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. โครงการส่งเสริมอาชีพ ทำไข่เค็มสมุนไพร หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน
ดำเนินการแล้วเสร็จ รอส่งเบิก
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองบางขนุน หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 25
4. โครงการกำจัดวัชพืชสิ่งปฏิกูลในลำคลอง 7 คลอง หมู่ที่ 2 ต.บางขนุน ดำเนินการแล้วเสร็จ รอเบิก
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 ต.บางขนุน ดำเนินการแล้วเสร็จ รอเบิก
6. โครงการปรับปรุงทางเท้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หมู่ที่ 3 อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 45
7.โครงการซ่อมแซมถนนนายอ็อด หมู่ที่ 4 ต.บางขนุน ดำเนินการแล้วเสร็จ รอเบิก

สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี