Uncategorized

นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการ ประชุมชี้แจง และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาชุมชนน่าอยู่ สู่การขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาวะอย่างยั่งยืน

วันนี้ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา๑๐.๐๐น. นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการ ประชุมชี้แจง และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาชุมชนน่าอยู่ สู่การขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาวะอย่างยั่งยืน โดยได้รับงบประมาณจาก กองทุนฯ สสส. จำนวน ๑๖,๕๕๗,๑๒๐ บาท ในการขับเคลื่อนเป็น ตำบลสุขภาวะ “ โดยมี องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ เป็นผู้จัดการประชุมชี้แจงโครงการฯ โดยมีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ทั้ง ๑๔ ตำบล เข้าร่วมประชุม และสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน “เมือง ๑๐๑ smart city”

__________________
วีระศักดิ์ จรฯ ภาพข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน