Uncategorized

นายธรรมรงค์มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ คณะผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่รพ.สต.คลองสระ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ครูนักเรียน จิตอาสาและประชาชนทั่วไปในตำบลคลองสระ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอกาญจนดิษฐ์ร่วมกับตำบลคลองสระ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ “โดยมีว่าที่ ร้อยโท.สมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นประธาน

วันนี้ (17 กันยายน 2561 )นายธรรมรงค์มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ คณะผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่รพ.สต.คลองสระ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ครูนักเรียน จิตอาสาและประชาชนทั่วไปในตำบลคลองสระ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอกาญจนดิษฐ์ร่วมกับตำบลคลองสระ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ “โดยมีว่าที่ ร้อยโท.สมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นประธานณ.วัดคงคาล้อม และโรงเรียนวัดคงคาล้อม หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี