นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

# ประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาคลองแม่ข่า #

# ประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาคลองแม่ข่า #

เมื่อ 16 พ.ย.61
บก.ทท.(นทพ.)

โดย
พ.อ.ยุทธชัย จันทรวิภาค รอง ผอ.สนภ.3 นทพ.

ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการขุดลอกคลองแม่ข่า (คลองแม่ข่าน้อย) ระยะทางสำรวจ จำนวน 11.60 กม.

โดยมี…นาย พุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

ณ ห้องศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่