ข่าวรัฐสภา

กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดตามการพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS)

กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดตามการพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) และการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา นำโดยพลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces: HPP) การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)ในประเด็นการพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้สามารถบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ประชาชน รวมทั้งติดตามการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 โดยมี นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าว

.
จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะในประเด็นข้างต้น สำหรับการดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces: HPP) ควรให้ความสำคัญในการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) โดยนำแอปพลิเคชัน ทางรัฐ Citizen Portal Biz Portal รวมทั้ง ThaID มาใช้ และยกระดับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (OSS) รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการในแอปพลิเคชันดังกล่าวได้สะดวก รวดเร็ว
.
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ จะได้นำข้อมูลและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้จากการประชุมร่วมกันพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการฯ ต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน