Uncategorized

#โครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดสุดโต่งรุนแรงในโลกมุสลิม

#โครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดสุดโต่งรุนแรงในโลกมุสลิม
โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี สถานฑูตซาอุดิอารเบีย ประเทศไทย และศูนย์มุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา

เริ่มงานจากอัญเชิญอัล-กุรอ่าน นายกวินธร วงค์ลือเกียรติ์กล่าวต้อนรับผู้เข้าสัมมนา อิหม่ามมุสตอฟา ประธานที่ปรึกษา กอจ.ชม. ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักจุฬาราชมนตรี กล่าวเปิดงาน
จากนั้นจึงเข้าสู่ รายการเวทีเสวนา ในประเด็น”แนวคิดสุดโต่งรุนแรงในโลกมุสลิม” ที่มา พัฒนาการ และผลกระทบ มายาคติ ความท้าทาย วิทยากรมี ดร.ศราวุฒิ อารย์ ผอ.ศูนย์มุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.อาทิตย์ ทองอินทร์ อ.ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมทางสังคม ม.รังสิต ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลืนี ผอ.สถาบันศาสนาวัฒนธรรมและสันติภาพ ม.พายัพเชียงใหม่
เวทีช่วงบ่าย มีการบรรยายพิเศษ โดย ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผอ.สถาบันวะสะฏึยะฮ์ เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี