Reporter&Thai Army

ฉก.ร.7 โดย ร.อ. ศิริพงษ์ มูลอำมาตย์ ผบ.ร้อย.ร.721 มอบหมายให้ ร.ต. อุดมศักดิ์ แสงภักดิ์ ผบ.มว.ปล.ที่ 3 ร้อย.ร.721 เป็นผู้แทน ร่วมกิจกรรมชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3

เมื่อ 180900 มี.ค. 62 ฉก.ร.7 โดย ร.อ. ศิริพงษ์ มูลอำมาตย์ ผบ.ร้อย.ร.721 มอบหมายให้ ร.ต. อุดมศักดิ์ แสงภักดิ์ ผบ.มว.ปล.ที่ 3 ร้อย.ร.721 เป็นผู้แทน ร่วมกิจกรรมชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน มี.ค. 62 โดยใช้โอกาสนี้รณรงค์การไม่เผาทำลายพื้นที่ทางการเกษตร/ป่าไม้ชุมชน เพื่อป้องกันปัญหาและลดหมอกควัน , รณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง , ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและราษฎร บ.ไม้ฮุง พัฒนาทำความสะอาดสองข้างทางเข้าหมู่บ้านไม้ฮุง และได้ร่วมกันมอบสิ่งของให้แก่ นาง ปา โชคชัยดี มีฐานะยากจน ณ บ.ไม้ฮุง ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย