Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

วัดกู่คำ สันป่าตอง สระเกล้าสูมาคารวะ “พระเทพมังคลาจารย์”

วัดกู่คำ สันป่าตอง สระเกล้าสูมาคารวะ “พระเทพมังคลาจารย์”

เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 พระปลัดอาทิตย์ อิทฺธิโชโต เจ้าอาวาส พระอนุพร โสภณจิตฺตโต รองเจ้าอาวาส พร้อมพระภิกษุ สามเณร คณะศรัทธา สระเกล้าสูมาคารวะ “พระเทพมังคลาจารย์” เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระเถระ ผู้มีพระคุณและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวเชียงใหม่ และชาวล้านนาที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ วัดเชตวัน ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.