Reporter&Thai Army

สัญลักษณ์ ASEAN 2019 ซึ่งไทยเป็นประธาน

สัญลักษณ์ ASEAN 2019 ซึ่งไทยเป็นประธาน
ผู้ออกแบบใช้ “พวงมาลัย” เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบตราสัญลักษณ์ จากแนวคิดว่า คนไทยนิยมใช้พวงมาลัยในงานมงคล เป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับและให้เกียรติผู้มาเยือน โดยการออกแบบได้ผสมผสานงานศิลปะที่สะท้อนถึงความเป็นไทยกับมิติของความทันสมัย

“ดอกไม้” ซึ่งนำมาร้อยเรียงเป็น “พวงมาลัย” สื่อถึงประชาชนของประชาคมอาเซียน ที่มีความร่วมมือกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน “อุบะมาลัย” เป็นตัวแทนของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

สัญลักษณ์ดังกล่าวเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นด้านบน เห็นเป็นรูปลูกศรที่พุ่งทะยานขึ้น สะท้อนถึงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้แนวคิด “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

สีหลักที่ใช้ในผลงานได้รับเเรงบันดาลใจมาจากสีเปลือกมังคุดซึ่งเป็นสีโทนไทย และได้ปรับโทนสีให้มีความทันสมัยและเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้งาน