Uncategorized

จังหวัดนราธิวาสเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน “ลองแล ลูกไม้บ้านฉัน” บ้านประชานิมิตร ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ขณะที่ผู้ว่าฯนราฯควงดาราป้อนทุเรียน

จังหวัดนราธิวาสเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน “ลองแล ลูกไม้บ้านฉัน” บ้านประชานิมิตร ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ขณะที่ผู้ว่าฯนราฯควงดาราป้อนทุเรียน

นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานกิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน “ลองแล ลูกไม้บ้านฉัน” บ้านประชานิมิตร ณ บริเวณลานเอนกประสงค์บ้านประชานิมิตร หมู่ที่ ๔ ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน สื่อมวลชน มาร่วมงาน

ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับฐานราก ของจังหวัดนราธิวาส ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท มีแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สำหรับกิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน “ลองแล ลูกไม้บ้านฉัน” บ้านประชานิมิตร เป็นการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดนราธิวาส ในพื้นที่เป้าหมาย ๕๒ Unit ๘๒ หมู่บ้าน/ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ ๑๓ อำเภอของจังหวัดนราธิวาส โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมที่สำคัญ ๕ แนวทาง คือ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว / การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก / การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว / การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น และการส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งมีตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินงานคือ รายได้จากการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับฐานราก กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การปั่นจักรยานพิชิตขุนเขาประชานิมิต กิจกรรมการแข่งขันปอกทุเรียน และการแข่งขันกินทุเรียน กิจกรรมบุฟเฟ่ต์ทุเรียน เกรดพรีเมี่ยม การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการแสดงทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของบ้านประชานิมิตร ซึ่งจะช่วยพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807