Reporter&Thai Army ข่าวร้องเรียน

การพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน กรณี น.ส.พรศรี โอดมัง (ผู้ร้องเรียน) สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน บ.ทุ่งโป่ง

เมื่อ 18 ก.ย.61, 1330 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ พ.ท.สุจริต คำพรหม รอง หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ล.พ., นายจรัส ช่างเรือน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศดธ.จว.ล.พ., นางรวยทิพย์ อุตมะ หน.สนง.กฟก.จว.ล.พ., นางรัตนา กรรมสิทธิ์ ปลัด อ.บ้านโฮ่ง และ นายเจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี ผอ.กลุ่มงาน ศดธ.จว.ล.พ. (ประธานการประชุมฯ) พร้อมประชาชน บ.ทุ่งโป่ง ม.2 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. เข้าร่วมการพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน กรณี น.ส.พรศรี โอดมัง (ผู้ร้องเรียน) สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน บ.ทุ่งโป่ง และพวก ซึ่งเป็นหนี้กับสถาบันการทำการเกษตร มีความประสงค์เสนอแผนฟื้นฟูอาชีพ เพื่อให้หน่วยงานรัฐ พิจารณาปล่อยเงินกู้ให้กลุ่มแม่บ้าน นำไปฟื้นฟูหรือพัฒนาอาชีพ ของกลุ่มแม่บ้าน แต่นางสายฝน คาสีเหล็ก (ผู้ถูกร้อง) ประธานกลุ่มแม่บ้าน บ.ทุ่งโป่ง ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับรองแผนฟื้นฟูดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มแม่บ้าน บ.ทุ่งโป่งได้รับความเดือดร้อน ซึ่งผลจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ทราบว่า นางสายฝน คาสีเหล็ก (ผู้ถูกร้อง) ประธานกลุ่มแม่บ้าน บ.ทุ่งโป่ง ไม่ลงลายมือชื่อรับรองแผนฟื้นฟูดังกล่าว เป็นการทำถูกต้อง เนื่องจาก นางสายฝนฯ มิได้เป็นประธานกลุ่มเกษตรกรของหมู่บ้าน จึงไม่มีอำนาจในการลงลายมือชื่อในแผนฟื้นฟูอาชีพ ของ น.ส.พรศรี โอดมัง (ผู้ร้องเรียน) สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน บ.ทุ่งโป่ง ได้แต่อย่างใด เป็นการสื่อสาร และเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนถึงกระบวนการเสนอแผนฟื้นฟู ให้กับ สนง.กฟก.จว.ล.พ. ทั้งนี้ ในที่ประชุมฯ ได้แนะนำแนวทางการและขั้นตอนการเสนอแผนฟื้นฟูฯ ที่ถูกต้อง ให้กับ น.ส.พรศรี โอดมัง (ผู้ร้องเรียน) เป็นที่เรียบร้อย ผลการปฏิบัติฯ ผู้ร้องเรียนฯ และประชาชนที่เข้าร่วมประชุมฯ มีความเข้าใจ และขอยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 22 คน

Comments are closed.