ข่าวรัฐสภา

ณ ที่ทำการจุดสกัดโล่ใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ที่ทำการจุดสกัดโล่ใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ร่วมหารือและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติตาดโตน รวมถึงโครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิในพื้นที่ป่าโล่ใหญ่ โดยมี นายนพวงค์ พฤกษชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน บรรยายสรุป

สำหรับป่าโล่ใหญ่ ถือเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำสาขาสำคัญหลายสาย ในอดีตได้มีประชาชนเข้าไปจับจองพื้นที่ตั้งรกรากถิ่นฐาน ประกอบอาชีพทำการเกษตร ทำไร่เลื่อนลอย ก่อให้เกิดปัญหาบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่า จนกระทั่งปี 2525 อุทยานแห่งชาติตาดโตน จึงได้อพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ให้ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณป่าซับค่องโซ่ (บ้านคำน้อย) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยดอน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในปัจจุบัน

โดยที่ผ่านมา อุทยานแห่งชาติตาดโตน ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้แผนปฏิบัติการทวงผืนป่าที่เข้มข้น ซึ่งเมื่อปี 2557 สามารถทวงคืน ขอคืน และรวมใจคืนป่า ได้จำนวนไม่น้อยกว่า 13,000 ซึ่งภายหลังได้มีการดำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ ภายใต้กิจกรรม สร้างน้ำสร้างป่า โดยเป็นความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ดำเนินการสร้างฝายมีชีวิต และปลูกป่าหลากสี ทำให้ปัจจุบันระบบนิเวศน์กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง
จากนั้น คณะกรรมการโครงการฯ ลงพื้นที่ ณ วัดดาวเรือง บ้านช่อระกา ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ เพื่อหารือและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชาวบ้าน โดยมีนายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมของอำเภอเมืองชัยภูมิ โดยชาวบ้านช่อระกา ได้สะท้อนปัญหาในภาพรวมของหมู่บ้าน อาทิ ความต้องการไฟส่องสว่างบนถนนสายช่อระกา-มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ การทำถนนบริเวณโดยรอบวัดดาวเรือง การเพิ่มเงินค่าตอบแทนแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การเพื่อเงินค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงวัย การขุดลอกลำห้วยเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ปัญหาราคาพืชผลทางเกษตรตกต่ำ ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค เป็นต้น ซึ่งทางคณะกรรมการโครงการฯ ได้รับเรื่องไว้เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

เวลาต่อมา คณะกรรมการโครงการฯ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ปราชญ์ ศาสตร์พอเพียง บอกเล่าเก้าตาม บ้านเสี้ยวน้อยพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการน้ำและการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมี นายแพทย์นรุตม์ อภิชาติอมฤต นายแพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้บรรยายผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ

กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน