ข่าวรัฐสภา

กมธ.สิทธิมนุษยชนฯ วุฒิสภา หารือและติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

กมธ.สิทธิมนุษยชนฯ วุฒิสภา หารือและติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา นำโดย นายอนุศักดิ์ คงมาลัย รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็น “การสร้างนักวิจัยชุมชนและการจัดการข้อมูลในพื้นที่ระดับตำบล” ร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พอช. โดยมี นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับ

.
โดยคณะฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พอช. ในประเด็นการหนุนเสริมให้สภาองค์กรชุมชนตำบลได้เรียนรู้การทำวิจัยชุมชนและจัดเก็บข้อมูลชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม จนเกิดเป็นนักวิจัยชุมชน อันนำไปสู่การพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการได้รับทราบถึงสถานะปัจจุบันของสภาองค์กรชุมชนตำบล การจัดอันดับความเข้มแข็งของสภาองค์กรชุมชนตำบลทั่วประเทศ ความคืบหน้าหรือทิศทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลตำบลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ต่อชุมชนในระดับตำบลและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
.
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับทราบจากการเดินทางในครั้งนี้ ไปประกอบการพิจารณาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน