Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่ 2 ม.3 พัน.13 (อ.วิเชียรบุรีฯ) ร่วมกับ อาคม จันถัน หน.ป้องกัน อบต.ยางสาวฯ,นายอรรถชา สมวาจา หน.ช่างโยธา อบต.ยางสาวฯจนท.ปกครอง อ.วิเชียรบุรี

เมื่อ 19 เม.ย.62 0900-1200 ร้อย.รส.ที่ 2 ม.3 พัน.13 (อ.วิเชียรบุรีฯ) ร่วมกับ อาคม จันถัน หน.ป้องกัน อบต.ยางสาวฯ,นายอรรถชา สมวาจา หน.ช่างโยธา อบต.ยางสาวฯจนท.ปกครอง อ.วิเชียรบุรี, ผญบ.ม.6,ม.13 ต.ยางสาว เข้าร่วมตรวจสอบและประเมินความเสียหาย กรณี เมื่อ 18 เม.ย.62 1730 มีเหตุวาตภัย ฝนตกลมกรรโชกแรง ทำให้บ้านของ ปชช. ม.6,ม.13 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ได้รับความเสียหาย จำนวน 4 หลังคาเรือน เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ รายละเอียดความเสียหาย แยกหมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ 6 บ้านซับกระโซ่ จำนวน 2 หลังคาเรือน
1.นางมลฤดี โพธิ เลขที่ 75
– เสียหาย สังกะสี จำนวน 27 แผ่น
2.นางยุ้ย ทองมูล เลขที่ –
– เสียหาย สังกะสี จำนวน 10 แผ่น
หมู่ 13 บ้านวังตะพาบ จำนวน 2 หลังคาเรือน
1.นางคูณ ชัยณรงค์ เลขที่ 112/1
– เสียหาย แผงซิ้ง จำนวน 5 แผ่น ,เหล็กโครงหลังคา จำนวน 6 ท่อน
2.นายอรงกรณ์ สุดสาคร เลขที่ 21
– เสียหาย สังกะสี จำนวน 8 แผ่น
ผลการปฏิบัติ บ้านผู้ประสบวาตภัยทั้งหมด รวม จำนวน 4 หลังคาเรือน ผญบ.ฯ ม.6 ม.13 ต.ยางสาวฯ จะรวบรวมเอกสารผู้ได้รับความเสียหายส่งคำร้อง อบต.ยางสาวฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ต่อไป เหตุการณ์ทั่วไปปกติ