Reporter&Thai Army ข่าว เพชรบูรณ์

น ร.ต. สุเทน บุญสูงเนิน จนท.ปฏิบัติการ กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๒ เวลา 10.30 น ร.ต. สุเทน บุญสูงเนิน จนท.ปฏิบัติการ กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นางสาวจรรยวรรธน์ อ้วนตา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ ,มว.รส.ช.พัน ๘ ,ฝ่ายปกครองอำเภอน้ำหนาว และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำหนาว ลงพื้นที่ในเขตอำเภอน้ำหนาว เพื่อตรวจป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ละเว้นการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และแจ้งเตือนให้ทราบถึงโทษตามกฎหมายของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การขายสินค้าที่ปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เป็นความผิดมีโทษจำคุก ไม่เกิน ๔ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พร้อมกันนี้ได้แนะนำให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า และแสดงข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายเป็น ภาษาไทย และจำหน่ายให้ตรงกับราคาที่แสดง เพื่อสร้างความเป็นธรรม ในการซื้อขายสินค้า เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ ฉบับที่ ๕๐ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การการแสดงราคาสินค้าและบริการ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.๒๕๔๒ คือ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท พบว่าผู้ประกอบการ ให้ความร่วมมือ และยินดีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป