Uncategorized ข่าว ปราจีน

ปราจีนบุรี การจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ

ปราจีนบุรี การจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มโอกาส ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อประกอบอาชีพ ทางด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสง่า วงศ์ษาพาน ได้ลงพื้นที่ ช่วยติดตามโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ และทางด้านนายสง่า ยังได้กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบนโยบายให้ทางบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือทั่วประเทศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนำนโยบายในการช่วยเหลือสนับสนุน พัฒนาทักษะ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ทั้งประเทศ ณ วันนี้สามารถให้การดำเนินการให้ช่วยเหลือ พัฒนาศักยภาพ เกือบสองหมื่นคนในสองหมื่นคนด้ายผ่าน กระบวนการพัฒนาทักษะสามารถสร้างอาชีพ และมีรายได้เฉลี่ย สี่พันถึงหกพันบาท สิ่งที่ต้องการและคาดหวังทำให้ผู้สูงอายุเข้ามาร่วมกลุ่มกิจกรรมฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สูตรการฝึกอบรมอาชีพเสริมใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบอัตโนมัติ แบบอัจฉริยะ เพื่อที่จะ ให้กรมแรงงานสูงอายุรวมกลุ่มรวมอาชีพ เพื่อให้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ โดยไม่เป็นภาระของลูกหลาน และยังได้ร่วมกลุ่ม พบปะพูดคุย