Uncategorized ข่าว สตูล

สตูล ผู้ว่าฯนำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมทำความสะอาดศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

สตูล ผู้ว่าฯนำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมทำความสะอาดศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ณ โรงเรียนบ้านปากบาราอำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง หลังพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ประมาณ 600 คน ร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาด บริเวณมัสยิดปากบารา หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ซึ่งเป็นศาสนสถานสำคัญของศาสนาอิสลาม ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกร ทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ให้มีความรักความผูกพันของ 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย เป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี ยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประชาชาติ และประชาชนสนองพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป

https://youtu.be/wwu4sTrgGAw

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล