Reporter&Thai Army

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนบ้านปางคาม- บ้านไตแลง สหภาพเมียนมา

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนบ้านปางคาม- บ้านไตแลง สหภาพเมียนมา

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 0930 พันเอก ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 มอบหมายให้ พันเอก ภาณุมาส จีนานุรักษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ คณะแพทย์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จัดกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการราษฎรบ้านปางคามและบ้านไตแลง สหภาพเมียนมา มีราษฎรสองฝั่งรวมประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม

โดยชุดแพทย์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์เผยว่า ระหว่างให้การรักษาราษฎรอยู่นั้นมี 1 รายเป็นเด็กชายอายุประมาณ 7 ขวบมีอาการซึม ไม่มีแรง มีอาการอาเจียนได้เข้ามารับการรักษาจากชุดแพทย์ ชุดแพทย์ได้ให้การรักษาได้อย่างทันท่วงที โดยชุดแพทย์ได้เปิดเผยว่า เด็กมีอาการขาดน้ำ ขั้นรุนแรง มีอาการอาเจียน หลังจากการเข้ารับการรักษาปัจจุบันเด็กมีอาการปลอดภัย นับว่าชุดแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้ได้ให้การช่วยเหลือราษฎรตามแนวชายแดนให้เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ อย่างแท้จริง