Reporter&Thai Army

หมู่ รส.๒ มว.รส.๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (อ.ทุ่งเสลี่ยม) ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น อ.ทุ่งเสลี่ยม จว.ส.ท. ร่วมจัดชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เมื่อ ๑๙๑๒๓๐ พ.ย.๖๑ หมู่ รส.๒ มว.รส.๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (อ.ทุ่งเสลี่ยม) ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น อ.ทุ่งเสลี่ยม จว.ส.ท.
ร่วมจัดชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำสู่การแก้ไขแบบบูรณาการ ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จว.ส.ท. มีผู้มาแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจำนวน ๒ ราย ขอคำปรึกษาจำนวน ๑ ราย หน่วยจะได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย