Reporter&Thai Army

เสธ.โบ สร้างขวัญกำลังใจ อรบ.และติดตามโครงการพระราชดำริที่นราธิวาส

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19พ.ย.61 พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ได้สั่งการให้ พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สนง.ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯและความมั่นคงกองทัพบก หรือ ผอ.สปร.ทบ. และคณะ ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.นราธิวาส เป็นวันที่ 2 โดยได้เดินทางไปยังสำนักงานสหกรณ์ อรบ.นราธิวาสรักษ์บ้านเกิดจำกัด ซึ่งตั้งอยู่ 224/10 ม.5 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสหกรณ์ อรบ.นราธิวาสรักษ์บ้านเกิดจำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 พ.ค.51 โดยมีนายคงภพ ขวัญเอียด เป็น ผจก.มีคณะกรรมการดำเนินการ 15 คน สมาชิก 6,847 คน ทุนเรือนหุ้น 74,733,330 บาท ทุนสำรอง 2,807,222.67 บาท กำไร 2,850,982.47 บาท โดยแบ่งกลุ่มสมาชิกออกเป็น 24 กลุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ทำให้สหกรณ์ไม่จำเป็นต้องอาศัยทุนจากภายนอก  แถมสหกรณ์ยังมีสวัสดิการให้แก่สมาชิก เช่่น การเสียชีวิตหรือทุพลภาพจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยสหกรณ์ได้ดำเนินการมาแล้ว 10 ปี ดำเนินธุรกิจในการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจให้บริการด้านสินเชื่อและเงินรับฝาก ตามสโลแกนที่ตั้งไว้คือ เน้นการช่วยเหลือสมาชิก ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างพันธมิตรที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกมีความรัก ความสามัคคีมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามเป้าหมายที่วางไว้และเริ่มเข็มแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้ พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ยังได้มีการพบปะ สมาชิกอาสารักษาหมู่บ้าน และสมาชิกอาสารักษาเมือง จำนวนกว่า 150 คน ที่มารอรับ พร้อมทั้งได้มีการพูดคุยถึงความเป็นอยู่ รวมไปถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องความปัญหาความปลอดภัยในหมู่บ้านและเขตชุมชนเมือง โดยภาพรวมชาวบ้านมีความตื่นตัวและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการพัฒนาที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนบางพื้นที่กำลังภาคประชาชน สามารถควบคุมพื้นที่ปลอดจากการก่อเหตุร้ายของกลุ่มผู้ไม่หวังดีได้อย่างถาวร

ต่อมาเวลา 13.30 น. พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ.และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ เกษตรมูโนะ  ซึ่งตั้งอยู่ ม.4 ต.โฆษิต อ.ตากใบ  โดยมี พ.ท.สิทธิชัย บำรุงเขต ผบ.ร.151 พัน 2 ค่ายกลัยาณิวัฒนาและประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านดังกล่าว คอยให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ โดยโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ เกษตรมูโนะ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 เพื่อให้ราษฎรที่อพยพได้เข้ามาใช้พื้นที่ทำประโยชน์ในเนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่ โดยให้เป็นศูนย์สาขาที่ 3 ของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันได้จัดแบ่งเป็นแปลงที่อยู่อาศัยและที่ทำกินแก่สมาชิก 49 ครัวเรือน จำนวน 146 คน โดยมีหน่วยราชการได้เข้ามาดำเนินงานสนับสนุนเทคโนโลยีและการฝึกอบรมในด้านต่างๆ เช่น ด้านปศุสัตว์ โดยการนำโคชั้นดีมาผสมพันธุ์ให้แก่สมาชิก ด้านเกษตร ได้แก่ การจัดทำนาสวนผสม การปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรด้วยอินทรีย์วัตถุ ด้านประมง ได้แก่ การเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยวจัดที่ปรับสภาพแล้ว และการพัฒนาการผลิตพันธุ์ปลา และด้านการชลประทาน ได้แก่ การควบคุมระดับน้ำใต้ดิน เพื่อป้องกันการกระจายความเป็นกรดของดิน ตลอดจนการส่งน้ำและระบายน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ.และคณะ ได้เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ จำนวน 3 จุด คือ จุดที่ 1.บ้านของนายเพียร สะอิ้งทอง ที่ใช้พื้นที่ในการขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกมะนาว และเลี้ยงควาย ซึ่งปัจจุบันสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปจำหน่าย จนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จุดที่ 2.บ้านของแป แลดไธสง ที่ใช้พื้นที่ขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกพืชผัก อาทิ บวม ถั่วฟักยาว รวมไปถึงผลไม้ ซึ่งปัจจุบันก็สามารถเกี่ยวข้องผลผลิตไปจำหน่ายที่ตลาดสด รวมไปแหล่งชุมชน ปัจจุบันก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่นกัน

และก่อนที่ พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ.และคณะ จะเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้ ได้เดินทางไปยังฟาร์มปศุสัตว์ของโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านได้มีงานทำและมีรายได้หลายทางนำไปจุนเจือครอบครัว คือ การเลี้ยงแพะลูกผสมที่เมื่อเติบโตเต็มวัยสามารถนำไปขายตามท้องตลาดได้ และเป็นที่นิยมของชาวมุสลิมที่ซื้อหาไปประกอบอาหารตามงานบุญและงานมงคลสมรส โดยจะมีราคาจำหน่ายตกกิโลกรัมละ 100 บาท

///////////////////////////////// 19 พฤศจิกายน 2561

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ