ป.ป.ส.จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก


ป.ป.ส.จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก
วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สำนักงาน ปปส.ภาค 6 จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยมีนายวัฒนา เกิดผล ผู้เชี่ยวชาญด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สร้างและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทิศทางการดำเนินงานภายใต้ แผนการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี ๒๕๖๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุก พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างให้มีบทบาทในการสนับสนุนและเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการดำเนินงานของรัฐบาล ให้บรรลุนำไปสู่เป้าประสงค์ คือ สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด ผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน ประกอบด้วย สื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ๙ จังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ๘ แห่ง และกองทัพภาคที่ ๓