สงขลา/สะเดา ในหลวง รัชกาลที่ 10 ทรงโปรดเกล้าเลื่อนชั้นและตั้งสมณศักดิ์ ถวายแด่ พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ (ประสิทธิ์) เป็นพระครูเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก


สงขลา/สะเดา ในหลวง รัชกาลที่ 10 ทรงโปรดเกล้าเลื่อนชั้นและตั้งสมณศักดิ์ ถวายแด่ พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ (ประสิทธิ์) เป็นพระครูเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ชาวไทยพุทธ ร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ วัดยางทอง ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ได้จัดให้มีพิธี ต้อนรับสัญญาบัตร และพัดยศ พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ (ประสิทธิ์ ปณฺฑิโต) เจ้าอาวาส วัดยางทอง – เจ้าคณะอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นพระครูเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสีนทรมหาวชีราลงกรพระวชีรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ถวายแด่พระสงฆ์ที่บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา ตามบัญชีรายนามพระครูสัญญาบัตร ผู้ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงพิจารณาวินิจฉัยแล้ว สมควรได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการจึงให้เลื่อน “พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ (ประสิทธิ์) วัดยางทอง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็น พระครูเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ขอจงเจริญไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาเทอญ ขอจงเจริญไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาเทอญ ตั้งแต่ 28 กรกฎาคม 2562 

โดยขบวนได้รับสัญญาบัตรและพัดยศ เดินทางออกจาก วัดพระมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางถึง วัดยางทอง ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เวลา 18.30 น. พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ (ประสิทธิ์ ปณฺฑิโต) เจ้าอาวาส วัดยางทอง – เจ้าคณะอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เข้าสักการะพระประธานในโรงอุโบสถ และสักการะรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาสในวิหาร หลังจากนั้นได้จัดทำพิธี เจริญมงคลคาถา 

โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป ประธานในพิธี นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และอาราธนาศีล และสมาทานศีล
พิธีอันเชิญประธานอ่านตราตั้งพระบัญชา

ครูบัณฑิตธรรมาลังการ (ประสิทธิ์ ปณฺฑิโต) เจ้าอาวาส วัดยางทอง – เจ้าคณะอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้ ประธาน และตัวแทนพุทธบริษัท ถวายไทยธรรมแก่พระสงฆ์ และพระสงฆ์อนุโมทนา ผู้ร่วมมุฑิตาแด่ ครูบัณฑิตธรรมาลังการ (ประสิทธิ์ ปณฺฑิโต) เจ้าอาวาส วัดยางทอง – เจ้าคณะอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

พิภพ ประดิษฐ์/มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ภาพ/ข่าว

,