วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

13กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองหินเดือดร้อนร้องศูนย์ดำรงธรรมให้ช่วยเหลือเรื่องโครงการสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ของกองทุนพลังงานฯเพราะได้ดำเนินการขุดบ่อรองรับโครงการฯไปแล้วบ่อละ25,000บาทแต่ไม่ได้รับโครงการจากกองทุนพลังงาน/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.สมนึก บุญศรี/ประธาน/0817082129-

13กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองหินเดือดร้อนร้องศูนย์ดำรงธรรมให้ช่วยเหลือเรื่องโครงการสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ของกองทุนพลังงานฯเพราะได้ดำเนินการขุดบ่อรองรับโครงการฯไปแล้วบ่อละ25,000บาทแต่ไม่ได้รับโครงการจากกองทุนพลังงาน
/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.
สมนึก บุญศรี/ประธาน/0817082129-


13กลุ่มวิสาหกิจหนองหินร้องให้ช่วยได้รับโครงการกองทุนพลังงานฯ/ชมรมสื่อออนไลน์IT/
สมนึก-0817082129-

วันนี้ 16 กพ 62 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นายมาวิน ยศรุ่งเรืองวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด จสอ.เกียรติณรงค์ สมภักดี มทบ.27 รับเรื่องร้องเรียนจากนางสมพร โยธะกา อยู่บ้านเลขที่ 36 หมู่ 2 บ้านข่อย ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ของ13 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากชาวบ้านที่เดือดร้อนจำนวน 118 ครัวเรือน หมู่ 5 ตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง มาร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรม จากเทศบาลตำบลหนองหินอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องโครงการสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากกระทรวงพลังงาน

ในจำนวน 13 กลุ่มนี้ได้ขุดบ่อด้วยเงินทุนตัวเองเพื่อรองรับโครงการ ที่จะได้รับโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์จากโครงการของกระทรวงพลังงานดังกล่าว ในจำนวนงบประมาณกลุ่มละ 46,000 บาท เพื่อให้โดยที่เทศบาลตำบลหนองหิน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยได้ทำสัญญากับกองทุนพลังงานในวันที่ 22 พย 2561 จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ

ทางกลุ่มได้ไปสอบถามโดยยื่นหนังสือที่เทศบาลตำบลหนองหินและลงรับในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ในขณะนี้ก็ยังไม่มีข้อชี้แจงใดๆจากเทศบาลตำบลหนองหิน ในขณะที่เทศบาลตำบลอื่น โครงการเดียวกันนี้ส่งพร้อมกันได้รับใช้ประโยชน์แล้ว

จึงมาร้องเรียนขอความเป็นธรรม ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดตรวจสอบการทำงานของเทศบาล ที่ได้รับการยืนยันจากนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหิน นายสัมฤทธิ์ วงศ์จำปา ด้วยวาจาว่าจะดำเนินการให้ทันเวลาที่กองทุนกำหนด ตามที่กองทุนขยายเวลา คณะฯได้ติดตามการขอจากกองทุน จนถึงปัจจุบันแต่ยังไม่ทัน

จึงอยากให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ไปตรวจสอบการทำงานของเทศบาลตำบลหนองหินว่า เพราะอะไรจึงไม่ดำเนินการติดต่อ ประสานงานให้ทางกลุ่มนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จนเวลาล่วงเลยตามที่กองทุนกำหนดถึงแม้ว่าจะติดตามให้ทางเทศบาลตำบลหนองหินประสานงานให้ ทั้งการดิวครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 แต่ได้รับคำตอบว่ากองทุนฯไม่ได้ดำเนินการตามโครงการนี้แล้ว

และทางเทศบาลตำบลหนองหิน จะต้องรับผิดชอบความเสียหาย เสียโอกาส ซึ่งทางกลุ่มได้ลงทุนไปแล้วในการขุดบ่อเงินบ่อละ 25,000 บาทจำนวน 13 บ่อเป็นเงิน325,000 บาท(สามแสนสองหมื่นห้าพันบาท) จึงหวังว่า ศูนย์ดำรงธรรมฯ จะได้ทำการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรนี้ให้เห็นผล หรือให้มีผู้มารับผิดชอบ เงินที่ทางกลุ่มลงทุนทั้งหมด จำนวน 325,000 บาท ภายในระยะเวลา 7 วันโดยทางกลุ่มจะมาสอบถามที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดอีกครั้ง

ทางด้านนายสัมฤทธิ์ วงศ์จำปา นายกเทศบาลตำบลหนองหินได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า.-ยอมรับว่าเทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่มีความชำนาญ มีปัญหาเรื่องการรับรองของวิศวกรซึ่งเราไม่มี ส่วนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง E-reading นั้นก็มีปัญหาไม่สามารถทำให้ทันต่อระยะเวลาที่กำหนด ได้ซึ่งทางเทศบาลตำบลหนองหินได้ประชุมชี้แจงให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 13 กลุ่มได้ทราบโดยแจ้งให้ยื่นหนังสือเข้ามาเพื่อขอยืมเงินอีกครั้ง ขอรับรองว่าจะดำเนินการให้ทันตามกำหนดเวลาทางกองทุนพลังงานกระทรวงพลังงานได้แน่เพราะว่ามีบทเรียนมาแล้ว

ทางด้านนายมาวิน ยศรุ่งเรืองวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ที่รับเรื่องร้องเรียนและได้กล่าวว่าจะประสานงานดำเนินการให้เสร็จภายใน 15 วันโดยจะทำหนังสือไปยังเทศบาลตำบลหนองหินให้ชี้แจงกลับมาและขอให้ทางด้านผู้เดือดร้อน กลับมาติดต่ออีกครั้งหนึ่ง ภายใน 15 วันที่กำหนดไว้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เดือดร้อนต่างพอใจและเดินทางกลับ

 

/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.
สมนึก บุญศรี-ประธาน/ร้อยเอ็ด/0817082129-

%d bloggers like this: