ผู้ว่าร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเเละมอบสิ่งของให้ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดตรวจหนองแวง อำเภอ /PTV:PALANCHAI TV/nuk-0817082129—

ผู้ว่าร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเเละมอบสิ่งของให้ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดตรวจหนองแวง อำเภอ /PTV:PALANCHAI TV/nuk-0817082129—

ผู้ว่าร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเเละมอบสิ่งของให้ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดตรวจหนองแวง อำเภอ

/PTV:PALANCHAI TV/nuk-0817082129—

วันนี้(28 มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเเละมอบสิ่งของให้ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดตรวจหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ในราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีคำสั่งจัดตั้งจุดตวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสนธิกำลังระหว่างทหาร เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าหน้าที่ขนส่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จากนั้น เวลา 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเเละมอบสิ่งของให้ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดตรวจบึงไทรทอง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 969/2563 เรื่อง จัดตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรดโควิด 19 โดยเคร่งครัด โดยให้เจ้าหน้าที่คัดกรองประชาชนผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งให้ดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน (10 รสขม) การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้เเก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า และเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด้วย

/PTV:ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท./MOITC/สมนึก บุญศรี-ประธาน/-0817082129

%d bloggers like this: