นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมตามโครงการ “โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์”

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมตามโครงการ “โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ณ อาคารเอนกประสงค์ (อาคารโดม) สำนักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี ร่วมงานจำนวนมาก

นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานว่า เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบกับได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีภารกิจสำคัญที่มุ่งให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริต และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีความประพฤติเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีค่านิยมที่ถูกต้อง เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรม
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2) เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี จิตอาสา และบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 รวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์ด้านสังคม และเป็นการขัดเกลาทางด้านจิตใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้รู้คุณค่าของการแบ่งปัน มีจิตสาธารณะและการช่วยเหลือผู้อื่น

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารี จิตอาสา บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวนทั้งสิ้น 142 คน
โดยมีกิจกรรม ดังนี้ คือ กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน และภายในห้องทำงานของแต่ละกลุ่ม/หน่วย

%d bloggers like this: