วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ชุมชนโรงเรียนเมืองอบรมมะเร็งเต้านมและเกลือไอโอดีนเด็ก0.5ปี

ชุมชนโรงเรียนเมืองอบรมมะเร็งเต้านมและเกลือไอโอดีนเด็ก0.5ปี

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

เมื่อวันอาทิตย์27มิ.ย.2564นี้ เวลา09.00น. ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเมือง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด นาง.สุดใจ ดวงตั้ง ประธานชุมชน.และหัวหน้า.อ.ส.ม.ชุมชน ร.ร.เมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงบาลสวนพยอม เป็นวิทยากรอบรม

ความรู้และวิธีป้องกันมะเร็งเต้านมตามโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับการให้อาหารไอโอดีนแก่เด็กอายุครึ่งปี โดยมีพี่น้องชุมชนมาร่วมประมาณ50คน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว
/สุดใจ ดวงตั้ง-ภาพ

%d bloggers like this: