วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 146 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,422 ราย มาจากต่างจังหวัด132รายรักษาตัว1,291รายตายเพิ่ม1รายรวม21รายตรวจตัวเองบ่อยๆ

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 146 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,422 ราย มาจากต่างจังหวัด132รายรักษาตัว1,291รายตายเพิ่ม1รายรวม21รายตรวจตัวเองบ่อยๆ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 รักษาหายเพิ่ม 73 ราย (รักษาหายสะสม 1,110 ราย)
ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,201 ราย เสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 21 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 146 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 2,422 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ของวันนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 132 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวน 14 ราย ติดเชื้อจากการสัมผัสร่วมบ้านคนในครอบครัวเดียวกัน 10 ราย และอื่นๆ 4 ราย
จำเเนกรายอำเภอ ดังนี้
1. อำเภอโพนทอง 26 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 8 ราย จ.อยุธยา 1 ราย ติดต่อขอมารักษา/เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 6 ราย จ.ปทุมธานี 3 ราย จ.นครปฐม 2 ราย จ.สมุทรสาคร 2 ราย จ.ชลบุรี 2 ราย จ.นนทบุรี 1 ราย และ จ.สมุทรปราการ 1 ราย
มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
2. อำเภอเสลภูมิ 22 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 13 ราย จ.ชลบุรี 3 ราย จ.นครปฐม 2 ราย และ จ.อยุธยา 2 ราย และ
จ.นนทบุรี 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ ติดเชื้อฯในพื้นที่ จากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย
3.อำเภอธวัชบุรี 21 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 6 ราย จ.สมุทรปราการ 2 ราย และ จ.ปทุมธานี 2 ราย ติดต่อขอมารักษา/เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 5 ราย จ.สมุทรปราการ 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ /ติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 3 ราย และ Cluster 7-Eleven ตลาด อ.ธวัชบุรี 2 ราย
4. อำเภอพนมไพร 15 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 5 ราย ติดต่อขอมารักษา /เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 8 ราย จ.สมุทรสาคร 1 ราย จ.สุรินทร์ 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
5. อำเภอหนองพอก 14 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 4 ราย ติดต่อขอมารักษา/ เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 2 ราย จ.นครปฐม 4 ราย จ.สระบุรี 3 ราย และ จ.นนทบุรี 1 ราย มาตรวจ ที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
6. อำเภออาจสามารถ 13 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 8 ราย จ.สมุทรสาคร 3 ราย และ จ.นครปฐม 2 ราย มาตรวจที่

โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
7. อำเภอหนองฮี 9 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 8 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบ เชื้อติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการสัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย
8. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 6 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1 ราย และ จ.นนทบุรี 4 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลพบเชื้อ/ติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการสัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย
9. อำเภอสรีสมเด็จ 5 ราย เดินทางมาจากรุงเพพฯ 3 ราย และ จ. สมุทรปรการ 1 ราย และ จ.บ่ทุมธานี 1 รายมาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
10. อำเภอโพธิ์ชัย 4 ราย เดินทางมาจาก จ.สมุทปราการ 3 ราย และ จ.อยุธยา 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลพบเชื้อ
11. อำเภอเมืองสรวง 3 ราย เดินทางกลับจาก กรุงเทพฯ 2 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/
อยู่ในระหว่างสอบสวนโรค 1 ราย
12. อำเภอสุรรรณภูมิ 3 ราย ติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 3 ราย
13. อำเภอเมยวดี 2 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 2 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
14.อำเภอเชียงขวัญ 1 ราย ติดเชื้อภายในพื้นที่ 1 ราย
15. อำเภอปทุมรัตต์ 1 ราย ตรวจพบเชื้อที่ จาก จ.สมุทรปราการ 1 ราย ติดต่อขอมารักษา
16. อำเภอเกษตรวิสัย 1 ราย ติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสียงสูง 1 ราย
วานนี้( 23 กรกฎาคม 2564) เวลา 15.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับรายงานจากโรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด ว่า มีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ชำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 21 ของจังหวัดร้อยเอ็ด มีรายละเอียด ดังนี้
ผู้เสียชีวิตรายที่ 21 เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เพศชาย อายุ 57 ปี อาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ กรุงเทพฯ
เริ่มป่วยวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ด้วยอาการ ไข้สูงเหนื่อยอ่อนเพลีย เข้ารับการตรวจโควิด ที่ รพ. ราชวิถี ยังไม่ทราบผล วันที่ 21กรกฏาคม 2564 เดินทางกลับ อ.เมืองสรวง เข้ารับการรักษา เป็นผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และมีอาการปอดบวมที่ รพ.เมืองสรวง ทำ Rapid test positive ส่งรับการรักษาต่อที่ รพ.ร้อยเอ็ด เก็บตัวอย่างส่งตรวจ PCR พบเชื้อโควิด เสียชีวิตวันที่
22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.10 น.
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้ 1.ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ( 13 จังหวัด) ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้า
พื้นที่ ต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และปฏิบัติตามคำแนะนำพร้อมทั้งให้รายงานตัวทันทีเมือถึงพื้นที่ และเข้ากักตัว เป็นเวลา 14 วัน ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนด และให้ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ทุกคน
2. ประชาชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่จังหวัดอื่น(นอกจาก 13 จังหวัด) ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้า พื้นที่ ต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และ รายงานตัวทันทีเมื่อถึงพื้นที่ ให้แยกอยู่ แยกกิน แยกนอน แยกสังเกตอาการตนเอง14 วัน
ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร่วมกันในห้วงเวลานี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สวมหน้ากาก 100 % และล้างมือบ่อยๆ ไม่รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

Cr.ทองสุข โพนเงิน/สสจ.รอ./กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ/แหล่งข่าว

%d bloggers like this: