วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ แผนการช่วยเหลือประชาชนของกองทัพบกในการเข้ารับการตรวจโรคโควิด-19

เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อกรุณาทราบ
เมื่อ 27 ก.ค.64 ฉก.ทพ.36 ได้จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ แผนการช่วยเหลือประชาชนของกองทัพบกในการเข้ารับการตรวจโรคโควิด-19ตามโรงพยาบาลค่ายทหารต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วไปเพื่อแจ้งให้กับญาติที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดได้รับทราบ/พร้อมกับจัด จนท.เสนารักษ์ฯ ตรวจวัดไข้ฯ จ่ายยารักษาโรคเบื้องต้น/บริการเจลแอลกอฮอล์/หน้ากากอนามัย/น้ำดื่ม/และสิ่งของอุปโภค บริโภค บริการให้กับประชาชนชุมชนรอบค่าย และประชาชนทั่วไป/จัด รยบ. พร้อมพลขับและจนท.เสนารักษ์ คอยบริการหากมีผู้ป่วย กรณีฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม. ฯลฯ ณ จุดตรวจหน้าค่ายเทพสิงห์ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
– แผนการแฏิบัติใน 28 ก.ค.64,0930 กิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง และคณะฯ จะมอบสิ่งของ ณ จุดบริการประชาชน หน้าค่ายเทพสิงห์ เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
– หน่วยจัดกำลังพลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ตลอด 24 ชม.

%d bloggers like this: