วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อประชาชน

โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อประชาชน

วันที่ 2 กันยายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 148 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการและทหารกองประจำการที่มีความสนใจด้านการเกษตร ได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนยการปลูกผักอินทรีย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ดำเนินการทำเกษตรอินทรีย์, การปศุสัตว์ และการประมง เพื่อเป็นแหล่งความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้งยังมีพระราชประสงค์ให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสะสมสำรองไว้ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรทั่วไปและราษฎรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ นับเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า นั้น

ในการนี้ โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดำเนินโครงการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ณ บ้านสบขาม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ในการสนับสนุน เมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 16 ชุด, เป็ดพันธุ์ไข่ (บางปะกง) จำนวน 120 ตัว, และพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จำนวน 30,000 ตัว เพื่อมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่บ้านสบขาม จำนวน 46 ครัวเรือน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมี ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 17 เป็นผู้แทนโครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3, พร้อมด้วย ผู้นำท้องถิ่น และราษฎรผู้ขอรับของพระราชทาน ร่วมพิธีฯ

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: