วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

แพทย์ทหารแนะนำ หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ควรฉีดวัคซีนโควิด-19

แพทย์ทหารแนะนำ หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ควรฉีดวัคซีนโควิด-19

วันที่ 2 กันยายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 148 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ข้อมูลจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ที่รวบรวมได้ในห้วง 1 ธันวาคม 2563 ถึง 13 สิงหาคม 2564 เกี่ยวกับโควิด-19 ในสตรีตั้งครรภ์ ได้พบข้อมูลสำคัญที่ควรแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ โดยเน้นวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์ทราบ และตระหนักถึงความจำเป็นในการป้องกันอันตรายจากโรคโควิด-19 ทั้งต่อตนเองและลูกในท้อง ดังนี้
1. สตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคโควิด-19 มีอัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ 1.85 สูงเป็น 2.5 เท่า ของคนทั่วไป (ร้อยละ 0.83)
2. ในจำนวนผู้เสียชีวิตนี้ ประมาณครึ่งหนึ่งยังไม่ได้คลอดบุตร
3. การเสียชีวิตส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการหายในล้มเหลว เนื่องจากสรีระของสตรีตั้งครรภ์ที่มดลูกโตขึ้น พร้อมกับมีน้ำคร่ำในมดลูกมากขึ้น (น้ำคร่ำมากที่สุดเมื่อท้อง 8 เดือน หรือ 32 สัปดาห์) จึงดันปอดให้ขยายตัวได้ลำบาก
4. อัตราการตายของลูก มีประมาณร้อยละ 1.8 ซึ่งอาจตายก่อนคลอดหรือหลังคลอด
5. อัตราการคลอดก่อนกำหนดมากว่าปกติ
6. อัตราการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก พบประมาณร้อยละ 11.8 ซึ่งอาจเกิดจากการถ่ายทอดโดยตรง หรือจากการสัมผัสหลังคลอด

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 และแพทย์ทหาร จึงมีความห่วงใยต่อข้าราชการทหาร ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 และพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ต่อภาวะดังกล่าว ซึ่งหากพบว่ามีบุคคลในครอบครัวตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ขอให้ได้ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลทหารทั้ง 10 แห่งในพื้นที่ภาคเหนือ หรือโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อคัดกรอง วินิจฉัย ฝากครรภ์ และฉีดวัคซีนโควิด-19 ต่อไป

รวมทั้งขอแจ้งให้ประชาชนได้ทราบ ดังนี้
1. วัคซีนทุกชนิดมีความปลอดภัยต่อทั้งแม่และลูก ในระดับที่นานาชาติรับรองในสถานการณ์พิเศษ
2. วัคซีนในแม่ สามารถส่งต่อภูมิคุ้มกันโรคให้ลูกได้ด้วย
3. ควรฉีดวัคซีนเข็มแรกหลังอายุครรภ์ 3 เดือน หรือ 12 สัปดาห์ (ทุกกลุ่มอายุของแม่)
4. วัคซีนทุกชนิดและทุกยี่ห้อมีผลลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิต และสามารถฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนต่างชนิด ต่างยี่ห้อได้ (Mix And Match)
5. วัคซีนสามารถฉีดได้ในช่วงการให้น้ำนมบุตร.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: