วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

แพทย์ทหารโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก กับภารกิจการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำ

แพทย์ทหารโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก กับภารกิจการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำ

วันที่ 2 กันยายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 148 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 52,400 ราย ในการนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังพลชุดแพทย์ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ ดังนี้

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ต้องขัง โครงการ “ราชฑัณฑ์ปันสุข ทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ได้ปฏิบัติ 5 ขั้นตอนในการรับวัคซีนโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค ณ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ต้องขังในครั้งนี้ เนื่องจากเรือนจำมีผู้ต้องขังจำนวนมาก และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดภายใน ตลอดจนเรือนจำยังต้องรองรับผู้ต้องขังเข้าใหม่อยู่ตลอด จึงมีความจำเป็นต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–19 อย่างเข้มงวด การที่ผู้ต้องขังได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จะช่วยลดความรุนแรงหากติดเชื้อได้ และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ตลอดจนป้องกันการเสียชีวิต และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชนหากผู้ต้องขังนั้นได้รับการพ้นโทษ

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ภาคเหนือ ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร, ยุทโธปกรณ์ และอาคารสถานที่ของกองทัพภาคที่ 3 ทุกแห่ง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อได้รับการร้องขอ หรือประสานจากคณะกรรมการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัดอย่างเร่งด่วน เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยร่วมกัน

ทั้งนี้ จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 พร้อมที่จะเคียงข้างพี่น้องประชาชน ในการช่วยเหลือในทุกมิติให้พ้นจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ พร้อมที่จะทำให้สังคมไทยกลับมาเข้มแข็งและประเทศเดินหน้าต่อไปในอนาคต.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: